Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2018

Kejstyna
5687 8372 500
Kejstyna
5685 9233 500
Reposted byTander Tander

June 02 2018

Kejstyna
5888 179d 500
Reposted fromkarosia karosia viaborn2die born2die
Kejstyna
6518 a42a 500
"Drzwi są różnicą między tym, co wewnątrz, a co na zewnątrz..."
Reposted byfischikella fischikella

April 11 2018

8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

April 08 2018

Kejstyna
Hmm... wszystko w Twoich rękach ;)

April 05 2018

Kejstyna

March 11 2018

Kejstyna
2034 35e6 500
Reposted fromprzeciwdeszczowy przeciwdeszczowy vianiskowo niskowo
Kejstyna
5591 c755 500
Reposted fromtfu tfu vianiskowo niskowo
Kejstyna
6081 15b3 500
a przynajmniej tak się czuje. Nic się nie zmienia.
Reposted frommakle makle viastrangeme strangeme
Kejstyna
9719 5717 500
Reposted fromonnomnom onnomnom viazielenbutelkowa zielenbutelkowa
Kejstyna
9339 4dc4 500
Reposted fromscorpix scorpix viazielenbutelkowa zielenbutelkowa
Kejstyna

A ja? Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo.

— Krystyna Siesicka - "Zapałka na zakręcie"

March 10 2018

Kejstyna
Kejstyna
2736 a195 500

March 04 2018

Kejstyna
4464 d008 500

January 11 2018

Kejstyna
1089 ff90 500
Reposted fromhagis hagis viadaysleeper daysleeper

January 10 2018

Kejstyna
2801 68fa 500

January 06 2018

Kejstyna
7760 2603 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl